Uppdrag

Kvalitet och leveranssäkerhet

Struktur och action

Just nu byggs första etapperna av ett nytt bostadsområde i Luleå. Kronandalen heter det. Intern och extern kommunikation är en viktig faktor i ett så stort projekt. Kommunen anlitade Konsultbuketten så nu är Sofia Lampa ledare för kommunikationen, håller i trådar, samordnar och ser till att allt blir gjort.

Med en bra konsult kan uppdragsgivaren släppa ner axlarna och vara trygg med att inget faller mellan stolarna. Så tänker vi på Konsultbuketten.

Organisationsdiagnos

Eva Källström, som är socionom och leg. psykoterapeut och har lång erfarenhet av arbete med arbetsmiljö och ledarskap, jobbar nu med två utredningsuppdrag i större företag. Hon gör organisationsdiagnoser för att hitta kärnan i långvarig problematik. Vad beror problemen på och vilka lösningar är bäst för individer och organisation?

Organisationsdiagnoser startar med individuella djupintervjuer med samtliga berörda medarbetare och chefer. Frågorna rör ledning, människor och relationer, uppgift och mål, belöningssystem, hjälpmedel och metoder. Det ger en djup genomlysning och kunskap om kultur, värderingar och omvärld, och i återkopplingen till företaget finns både analys, förklaring och förslag på åtgärder.

”Det är ett sätt att ta ett helhetsgrepp. Få syn på helheten i en problematik, och säkerställa att man ser och får med allt som måste åtgärdas”, säger Eva.

Analyser av det här slaget leder ofta  till efterföljande insatser på såväl individ- som gruppnivå, och utvecklingsinsatser för chefer.

Vill alla i ledningsgruppen åt samma håll?

Många starka individer som leder ett företag – det är inte alltid så lätt. Vad vill var och en och vad vill ni tillsammans? Vad är målet för företaget och vad är målet för dig? Konsultbuketten hjälper er att reda ut begreppen för att jobba effektivare tillsammans.

Psykoterapi

Psykoterapi är ett sätt att gå på djupet med sig själv, kanske när man känner att en fråga återkommer eller man hamnar i likartade situationer gång efter annan och man funderar hur det kommer sig. Eva Källström erbjuder samtalsstöd som kort- eller långtidspsykoterapier, krishantering eller vägledande samtal när livet trasslar och man behöver hjälp att komma vidare. Även par kan få hjälp att lösa konflikter och komma vidare. Till grupper erbjuds grupputveckling såsom psykoterapigrupper med olika inriktning, stresshanteringsgrupper, olika temagrupper och handledning till personal och ledning.

– Jag är psykoterapeut med psykodynamisk inriktning, men min långa erfarenhet med inblick i andra skolningar och teorier gör också att jag kompletterar arbetssättet när behovet finns hos den som besöker mig, säger Eva.

Ungdomars röst

I boken ”Du är inte ensam” kan du ta del av starka berättelser och illustrationer från ungdomar i Piteå. De berättar om smärta och kamp, om glädje, kropp, mat, kärlek och plugg. De berättar om livet som ung idag. Boken kom till när Region Norrbotten via projektet SAM anlitade Gunnel E. Vidén på Konsultbuketten för processledning och skrivcoachning. Under några intensiva månader skapades boken som fått ett fint mottagande och många lovord. Läs den! Länk till boken.

Unga med ADHD, ADD, Asperger

Brottsofferjouren i Luleå drev ett treårigt arvsfondsprojekt för att skapa kunskap om gnisslet mellan förmåga och krav när unga med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar möter rättsväsendet. Ungdomar med NPF är överrepresenterade som utsatta, misstänkta och vittnen. Låg kunskap om NPF och bristande samverkan mellan skola och rättsväsende är ett problem. Gunnel på Konsultbuketten anlitades för att skriva en bok till rättsväsendet och en bok till skolan. I paketet skapades även e-learning med filminslag, av Crearo Utveckling och Blamorama Productions.

Jämställdhet – hur svårt kan det vara?

Samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter för både kvinnor och män. Det låter så självklart men ändå är vi inte i mål. Vad är det som bromsar? Vad ska vi göra för att nå jämställdhet?

På system- och organisationsnivå krävs det rättvisa i fråga om tolkningsföreträde, prioriteringar och fördelning av resurser. Men det räcker inte med att ha jämställdhet som mål i policydokumenten. Det behövs kunskap och insikt hos ledare och medarbetare för att verkligen bestämma sig och börja göra på andra sätt. Först när organisationens ledare sätter ner foten och börjar göra konkreta förändringar finns det en chans att nå framgång. Läs mer här om hur Konsultbuketten arbetar för jämställdhetsintegrering i företag och andra organisationer.

Stark värdegrund

De olika specialistkompetenser som finns i Konsultbuketten kompletterar varandra i arbetet med en organisations värdegrund. Allt från frågor om mål och delmål, normer och människosyn, kommunikation, ledarskap och medarbetarskap till frågor om hur människor fungerar och vad som driver oss. Vi hjälper er att mejsla fram värdegrunden och handleder gärna långsiktigt för att bistå med implementering.

Rapport från digert projekt

Ett bra exempel på förmågan att se sammanhang och skapa struktur i omfattande material samt analysera för att ge konstruktiv kritik är uppdraget att skriva slutrapport från det stora projektet Attraktiv region, som pågick i Norrbotten 2005-2011. Gunnel fick tillgång till allt material från projektet, gjorde egen research både om detta projekt och om tidigare projekt av liknande karaktär, föreslog en struktur för innehållet och skrev slutrapporten inom överenskommen tid och kostnadsram.